Skip to content

PRIVACY STATEMENT

LAMØ B.V.

Versie 24 maart 2022

INLEIDING

Lamø B.V. exploiteert een advocatenkantoor onder de naam Møller Legal. Als nevenactiviteit geeft Lamø B.V.boeken uit (uitgever) die geschreven zijn door mr. Lars Ehrenreich Møller. Onderhavig Privacy Statement is van toepassing op beide activiteiten.

Lamø B.V. respecteert uw persoonsgegevens en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die aan ons wordt verstrekt of anderszins door ons wordt verkregen, vertrouwelijk wordt behandeld. Bij persoonsgegevens gaat het om alle informatie over een persoon. Ook gegevens die indirect iets over iemand zeggen, zijn persoonsgegevens. Met het onderstaande wordt uitvoering gegeven aan de in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (hierna: ‘AVG’) neergelegde informatieplicht aan de betrokkene(n) wiens persoonsgegevens Lamø B.V. verwerkt.

In dit privacy statement geven wij aan hoe Lamø B.V. met persoonsgegevens omgaat.

VERANTWOORDELIJKHEID VOOR PERSOONSGEGEVENS

Lamø B.V. verwerkt persoonsgegevens om diensten en boeken aan te kunnen bieden, dienstverlening te kunnen verbeteren en om persoonlijk met u als betrokkene te kunnen communiceren. U als betrokkene maakt zelf de keuze hieraan deel te nemen en daarvoor persoonsgegevens achter te laten. Ook kunt u zich aanmelden voor het ontvangen van een nieuwsbrief of andere vormen van communicatie van Lamø B.V. Lamø B.V. is een verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de AVG. Lamø B.V. is gevestigd aan de Rijnsburgerweg 129 te (2334 BM) Leiden. U kunt ons bereiken via het e-mailadres info@mollerlegal.com.

DOELEINDEN VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS

Lamø B.V. verwerkt persoonsgegevens uitsluitend voor één of meer van de onderstaande doeleinden:

 • het verlenen van juridische diensten, waaronder de uitvoering van een overeenkomst en het voeren van (gerechtelijke) procedures;
 • het innen van declaraties;
 • advisering, bemiddeling en verwijzing;
 • voldoen aan onze juridische en wettelijke verplichtingen;
 • marketing- en communicatieactiviteiten;
 • werving en selectie (sollicitatie);
 • het onderhouden van contacten;
 • het verbeteren van onze informatievoorziening;
 • het verbeteren en beveiligen van onze kantoorvoorzieningen;
 • het maken van gebruikersstatistieken in relatie tot onze website;
 • toegangscontrole en bedrijfsbeveiliging;
 • de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering.
 • het uitgeven en verkopen van boeken

SOORT PERSOONSGEGEVENS

Lamø B.V. verwerkt de navolgende (soorten of categorieën) persoonsgegevens:

 • contactgegevens en andere persoonsgegevens die benodigd zijn voor de behandeling van een zaak inclusief financiële en betalingsgegevens;
 • contactgegevens en andere persoonsgegevens ingevuld op contactformulieren of webformulieren;
 • contactengegevens en andere persoonsgegevens verstrekt tijdens bezoeken aan ons kantoor, gesprekken, bijeenkomsten, vermeld op visitekaartjes, etc.;
 • contactgegevens en andere persoonsgegevens verstrekt in het kader van een sollicitatie, arbeidsovereenkomst en/of potentiële deelname aan onze recruitment activiteiten;
 • contactgegevens i verband met het verkopen van boeken;
 • gegevens over uw aanwezigheid bij bijeenkomsten en uw interesses;
 • persoonsgegevens beschikbaar op openbare websites en zakelijke sociale media-platforms (bijvoorbeeld LinkedIn);
 • persoonsgegevens verkregen uit het handelsregister van de Kamer van Koophandel, het Kadaster of (andere) openbare bronnen.

Voornoemde persoonsgegevens verwerkt Lamø B.V. omdat deze door u als betrokkene op eigen initiatief zijn verstrekt, in het kader van de dienstverlening zijn verkregen, door derde partijen – waaronder wederpartijen – aan ons kenbaar zijn gemaakt of via openbare bronnen bekend zijn geworden.

DE GRONDSLAG VOOR VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS

Lamø B.V. verwerkt de hierboven genoemde persoonsgegevens uitsluitend op basis van één of meer van de volgende gronden:

 • verkregen toestemming van betrokkene(n);
 • uitvoering van een overeenkomst of in aanloop tot het mogelijk sluiten van een overeenkomst;
 • wettelijke verplichting;
 • gerechtvaardigd belang;
 • de gegevens zijn kennelijk openbaar gemaakt door betrokkene(n);
 • de gegevens zijn verkregen krachtens de Wet politieregisters of de Wet justitiële en strafrechtelijke gegevens;
 • de verwerking is noodzakelijk voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering;
 • de verwerking is noodzakelijk in verband met verkoop en levering van boeken.

DELEN VAN GEGEVENS MET DERDEN

Lamø B.V. deelt persoonsgegevens alleen met derde partijen voor zover noodzakelijk voor de dienstverlening en levering van boeken en met in achtneming van de hiervoor genoemde doeleinden voor verwerking. Hierbij valt te denken aan het (laten) uitvoeren van een deskundigenonderzoek of het inschakelen van een andere derde partij namens en in opdracht van Lamø B.V. (bijvoorbeeld: een IT-leverancier). Ook kunnen persoonsgegevens in verband met een (gerechtelijke) procedure of correspondentie met een wederpartij worden gedeeld.

Lamø B.V. sluit met de derde partij die in opdracht van Lamø B.V. persoonsgegevens verwerkt een verwerkersovereenkomst waardoor die derde partij eveneens gehouden is tot naleving van de AVG. Door Lamø B.V. ingeschakelde derde partijen, die als verwerkingsverantwoordelijke diensten aanbieden, zijn voor de (verdere) verwerking van persoonsgegevens zelf verantwoordelijk voor de naleving van de AVG. Hierbij valt te denken aan een accountant, notaris of een andere derde partij die is ingeschakeld ten behoeve van een deskundigenrapport.

Lamø B.V. is onder omstandigheden op grond van de wet verplicht persoonsgegevens aan een derde partij, zoals een toezichthouder of een andere met openbaar gezag beklede instantie, te verstrekken.

Persoonsgegevens zullen niet met derden worden gedeeld voor commerciële doeleinden van alleen die derden.

DOORGIFTE VAN PERSOONSGEGEVENS BUITEN DE EU

Om onze diensten te kunnen verlenen kan het in bepaalde gevallen nodig zijn persoonsgegevens te delen met een partij in een land buiten de Europese Unie.

BEVEILIGING

Lamø B.V. hecht grote waarde aan de beveiliging en bescherming van persoonsgegevens en zorgt, rekening houdend met de stand van de techniek, voor passende technische en organisatorische maatregelen om een op het risico afgestemd beveiligingsniveau te waarborgen. In het geval Lamø B.V. gebruik maakt van diensten van derde partijen, zoals een IT-leverancier, zal Lamø B.V. in het kader van de bescherming van persoonsgegevens in een verwerkersovereenkomst afspraken vastleggen over afdoende beveiligingsmaatregelen.

BEWAARTERMIJNEN

Lamø B.V. bewaart persoonsgegevens die worden verwerkt niet langer dan noodzakelijk is voor de hiervoor genoemde doeleinden van gegevensverwerking en niet langer dan op grond van wet- en regelgeving is vereist.

RECHTEN VAN BETROKKENEN

Een betrokkene heeft met betrekking tot zijn/haar persoonsgegevens de volgende rechten:

 • recht op informatie;
 • recht op inzage;
 • recht op correctie, aanvulling of afscherming;
 • recht op vergetelheid;
 • recht op beperking van de verwerkte persoonsgegevens;
 • recht op dataportabiliteit;
 • recht op bezwaar tegen verwerking van persoonsgegevens;
 • recht om eerder gegeven toestemming in te trekken.

Een betrokkene kan een verzoek tot inzage, correctie, beperking, verzet, overdraagbaarheid van gegevens, verwijdering van persoonsgegevens of intrekking van eerder gegeven toestemming, sturen naar info@mollerlegal.com. Op dit verzoek wordt binnen 4 weken gereageerd.

Teneinde zeker te stellen dat Lamø B.V. op een juiste manier op een dergelijk verzoek kan reageren, vraagt Lamø B.V. de verzoeker ter verificatie een kopie over te leggen van zijn/haar geldig paspoort, rijbewijs of identiteitsbewijs met een afgeschermde pasfoto en Burgerservicenummer. Lamø B.V. neemt alleen verzoeken in behandeling die betrekking hebben op de persoonsgegevens van de verzoeker.

Er kunnen zich omstandigheden voordoen op grond waarvan Lamø B.V. aan een verzoek van een betrokkene geen (volledige) uitvoering kan geven. Hierbij valt te denken aan de geheimhoudingsplicht van advocaten en wettelijke bewaartermijnen.

Indien u meent dat Lamø B.V. niet op correcte wijze met uw persoonsgegevens omgaat, dan verzoeken wij u om hierover contact met ons op te nemen.

AANPASSING PRIVACY STATMENT

Lamø B.V. behoudt zich het recht voor dit privacy statement eenzijdig te wijzigen. Wanneer er sprake is van een wezenlijke wijziging in het privacy beleid zal hierover een duidelijke kennisgeving op de website worden geplaatst. Raadpleeg daarom regelmatig de website. De meest actuele versie van ons privacy statement is te vinden via www.mollerlegal.com en www.larsehrenreichmoller.com

CONTACTGEGEVENS

Bij vragen en of opmerkingen over de verwerking van persoonsgegevens en dit privacy statement kan contact worden opgenomen met:

Lamø B.V.
Rijnsburgerweg 129
2334 BM Leiden

info@mollerlegal.com

Dit privacy statement is vastgesteld op 24 maart 2022.

***

Back To Top